فایل های دسته بندی کشاورزی-دام و طیور - صفحه 1

مدیریت خاک های کشاورزی

مدیریت خاک سعی بر ایجاد تغییراتی با توجه به خصوصیات محصول و خاک دارد اما باید خصوصیات مشترک بین آنها را در نظر گرفت.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول ترویج و آموزش کشاورزی

در طول دهه هاي گذشته ، ترويج كشاورزي به عنوان يك نظام، رهيافت هاي گوناگوني را تجربه كرده است که  يافته‌هاي حاصل از اين تجربيات  بر اين مهم تاکيد دارند که  در رهيافت‌هاي جديد بايد : اولا : به برقراري ارتباط دو سويه و جلب مشاركت مردمي در برنامه‌هاي تر...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل