فایل های دسته بندی کسب و کار و پول - صفحه 1

زیرساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران

زیرساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت ارتباط با مشتری

CRM سه بخش اصلی تشکیل شده است: مشتری، روابط و مدیریت. منظور از روابط، ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمند تر از طریق ارتباطی یاد گیرنده می‌باشد و مدیریت عبارت است از خلاقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار مشتری مدار و قرار دادن مشتری در مرکز فرآیندها و تجارب سازمان.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل